slider1 slider2

ZAPISY I REKRUTACJA DO ŻŁOBKA WE WROCŁAWIU

Informacje

ZAPISY I REKRUTACJA DO ŻŁOBKA WE WROCŁAWIU

 

Informacje

Regulamin rekrutacji elektronicznej do żłobków
znajduję się pod linkiem: https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą Placówką prosimy o kontakt za pomocą maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pod numerem telefonu: 537 699 130.

 

 

Regulamin rekrutacji elektronicznej do żłobków

I. Informacje ogólne

 1. Podstawę niniejszego regulaminu stanowi uchwała Nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu i zarządzenie      nr 9724/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z dotacją gminy Wrocław.
 2. Rekrutacja w okresie od 28 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. jest rekrutacją jednorazową. Od 1 września 2018 r. rekrutacja odbywać się będzie w systemie ciągłym.
 3. Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka można złożyć do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.

II. Zasady wspólne dla rekrutacji jednorazowej i ciągłej

 1. Rekrutacja do żłobków odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Warunkiem zarejestrowania wniosku jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej.
 2. W rekrutacji mogą uczestniczyć dzieci, które mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.
 3. W dniu przyjęcia do żłobka dziecko musi mieć ukończone co najmniej 20 tygodni życia.
 4. W rekrutacji może brać udział dziecko, które nie uczęszcza do żadnego ze żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków lub żłobka niepublicznego z dotacją gminy Wrocław.
 5. W przypadku większej liczby dzieci rekrutowanych do żłobka, niż liczba miejsc w żłobku – ustalona jest liczba punktów za dodatkowe kryteria do stosowania w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Kryteria dodatkowe i punktacja:
 7. wielodzietność rodziny dziecka - 750 pkt;
 8. niepełnosprawność dziecka - 750 pkt;
 9. dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 370 pkt;
 10. dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub pobiera naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 150 pkt;
 11. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek (dotyczy dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do żłobka w dniu, na który zadeklarowano objęcie dziecka opieką w żłobku) - 100 pkt.
  1. W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnej liczby punktów, do żłobka na wolne miejsca w danej grupie wiekowej zostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone.
  2. Do Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 rekrutowane są wyłącznie dzieci z alergiami pokarmowymi.
  3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Wrocławia, są przedłożone do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie dziecka przynajmniej z jednym z rodziców/prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:

-      dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,

-      zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka,

-      inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.

 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 6 są:
  1. kryterium nr 1 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci – dokument do pobrania;
  2. kryterium nr 2 - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) (do wglądu);
  3. kryterium nr 3 i 4:

-      zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

-      aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-      zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,

-      zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

 1. kryterium nr 5 – oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna poświadczające spełnienie kryterium – dokument do pobrania.
 2. Dokumentem potwierdzającym stan zdrowia dziecka w zakresie alergii pokarmowej jest zaświadczenie od lekarza alergologa.
 3. Dziecko które aktualnie korzysta z usług żłobka, jest zwolnione z udziału w rekrutacji w przypadku złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna na piśmie w odpowiednim terminie potwierdzenia woli kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku.
 4. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.
 5. Rodzic/prawny opiekun może na jedno dziecko złożyć jeden wniosek.
 6. Dzieci kwalifikowane są do grup wiekowych do poszczególnych żłobków.
 7. Kwalifikacja dziecka do żłobka uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów, z zastrzeżeniem pkt 7
 8. Wydrukowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, rodzic/opiekun prawny składa po zakwalifikowaniu dziecka do żłobka. Dokumenty składa w żłobku, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 9. Przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, nieprawdziwych lub niezgodnych ze złożonym elektronicznie wnioskiem skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.
 10. Po zarejestrowaniu wniosku dla rodzica/prawnego opiekuna zostanie utworzone konto z loginem i hasłem. Konto tworzone jest na każdy wniosek oddzielnie.
 11. Wszelkie informacje, dotyczące procesu rekrutacji rodzic/prawny opiekun otrzymuje na konto utworzone podczas logowania i na adres e-mail.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają dostępu do Internetu, będą mogli złożyć wniosek na stanowiskach komputerowych w wyznaczonych poniżej wrocławskich placówkach do 8 czerwca 2018 r., w godzinach pracy:

1) w siedzibie Wrocławskiego Zespołu Żłobków – ul. Fabryczna 15,

2) w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej:

-        filia nr 1 ul. Sztabowa 98

-        filia nr 5 ul. Namysłowska 8

-        filia nr 11 ul. Krzywoustego 286

-        filia 12 ul. Piłsudskiego 105

-        filia 13 ul. Świdnicka 19

-        filia 16 ul. Kolista 17

-        filia 18 ul. Grabiszyńska 236 a

-        filia 23 Bulwar Ikara 29-31

-        filia 29 ul. Reja 1

-        filia 42 ul. Serbska 5a

-        filia 44 ul. Powstańców Śl. 210

-        filia 58 pl. Teatralny 5

Wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji będą zamieszczane na koncie rodzica/prawnego opiekuna.

 1. W przypadku braku dostępu do Internetu, w celu odzyskania utraconego loginu lub hasła rodzic/prawny opiekun udaje się do siedziby Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15.
 2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny dostarcza do żłobka wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych.
 3. Zarówno kryteria obowiązkowe jak i dodatkowe muszą być spełnione w dniu złożenia w żłobku dokumentów potwierdzających kryteria.
 4. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i o popieraniu nauki w systemie stacjonarnym powinno być wystawione w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy do momentu jego przedłożenia w żłobku.
 5. Ostateczna decyzję o przyjęciu dziecka do żłobka podejmuje komisja rekrutacyjna w żłobku po weryfikacji dokumentów. R
 6. Dziecko zostaje przyjęte do żłobka po podpisaniu umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi. Rodzic otrzymuje informację o przyjęciu.

III. Rekrutacja jednorazowa

 1. Elektroniczne składanie wniosków w pierwszej, jednorazowej rekrutacji odbywać się będzie w okresie od 28 maja do 9 czerwca 2018 r. Po tym okresie system zostanie zablokowany w celu dokonania kwalifikacji dzieci do poszczególnych żłobków i grup.
 2. 2.Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
 3. W rekrutacji jednorazowej dniem objęcia dziecka opieką żłobkową jest 1 września 2018 r. Dzień ten jest automatycznie zaznaczony w składanym wniosku.
 4. Harmonogram rekrutacji:
 

Zadanie

Termin

1.

elektroniczne składanie wniosków

od 28 maja 2018 r. do 9 czerwca
2018 r.

2.

informacja dla rodziców/prawnych opiekunów o zakwalifikowaniu
dziecka do żłobka

do 14 czerwca 2018 r.

3.

składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do
żłobka wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

od 15 do 22 czerwca 2018 r.

4.

podpisywanie umów o świadczenie usług żłobka

do 17 sierpnia 2018 r.
w zależności od terminu przerwy wakacyjnej w danym żłobku

 1. Składając wniosek rodzic/prawny opiekun wskazuje preferowane żłobki (żłobek pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji). Można zaznaczyć żłobek pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji albo żłobek pierwszej i drugiej preferencji albo tylko żłobek pierwszej preferencji.
 2. Wniosek złożony za pomocą systemu elektronicznego można edytować i dokonywać zmian do 9 czerwca 2018 r. Można np. zmienić preferencje żłobków, informację dot. zamieszkania, wielodzietności itp.
 3. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych zaznaczonych we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.
 4. Rodzic/opiekun prawny otrzyma informację o wynikach rekrutacji.
 5. Nieprzedłożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do żłobka, w terminie od 15 do 22 czerwca 2018 r., wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, a zaznaczonych we wniosku, skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.
  1. Szczegółowe terminy i godziny podpisania umowy ustala żłobek.
 6. Niepodpisanie umowy o świadczenie usług żłobka w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.
  1. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 i 11, dziecko może brać udział w rekrutacji w systemie ciągłym po ponownym wypełnieniu wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna.
  2. Dzieci niezakwalifikowane do żłobka w rekrutacji jednorazowej automatycznie uczestniczą w rekrutacji w systemie ciągłym bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

IV. Rekrutacja ciągła

 1. Możliwość składania wniosków w rekrutacji ciągłej zostanie uruchomiona od 1 września 2018 r.
 2. W rekrutacji ciągłej przyznawane są punkty za czas oczekiwania na przyjęcie do żłobka.
 3. Naliczanie punktów za czas oczekiwania odbywa się w następujący sposób:

-      okres I – przypadający od momentu złożenia kompletnego wniosku o przyjęcie do żłobka do momentu spełnienia kryterium wiekowego tj. ukończenia 20 tygodnia życia – 0 punktów, a jeżeli w wybranym żłobku nie ma pierwszej grupy wiekowej – do momentu spełnienia kryterium wiekowego w wybranym żłobku;

-      okres II przypadający od 1 dnia, w którym dziecko spełnia kryterium wiekowe do dnia na jaki zadeklarowano we wniosku objęcie dziecka opieką w żłobku – 1 pkt/7 dni;

-      okres III – przypadający na czas od którego dziecko spełnia kryterium wiekowe oraz osiągnęło datę objęcia dziecka opieką w żłobku we wniosku rekrutacyjnym do dnia zakwalifikowania do żłobka – 1pkt/1 dzień.

 1. W pierwszym etapie funkcjonowania systemu, tj. w okresie od 28 maja      2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., niezależnie od daty złożenia wniosku, punkty za oczekiwanie nie będą naliczone. Naliczanie punktów za oczekiwanie rozpocznie się od 1 września 2018 r.
 2. Składanie wniosków odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym.
 3. Wniosek złożony za pomocą systemu elektronicznego można edytować i dokonywać zmian do momentu zakwalifikowania dziecka do żłobka. Można np. zmienić preferencje żłobków, informację dot. zamieszkania, wielodzietności itp. Przy zmianie preferowanego żłobka, naliczanie punktów za czas oczekiwania w żłobku nowej preferencji nalicza się od zera.
  1. Składając wniosek rodzic/prawny opiekun:

-      deklaruje datę od której dziecko ma być objęte opieką żłobkową,

-      wskazuje preferowane żłobki (żłobek pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji), można zaznaczyć żłobek pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji albo żłobek pierwszej i drugiej preferencji albo tylko żłobek pierwszej preferencji.

 1. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych zaznaczonych we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka w wybranym żłobku oraz punktów za czas oczekiwania. Punkty za czas oczekiwania naliczane są odrębnie dla żłobka pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji.
 2. W rekrutacji ciągłej termin złożenia wniosku wraz dokumentami wynosi 7 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka i 7 dni od dnia otrzymania informacji o wstępnym przyjęciu dziecka do żłobka na podpisanie umowy.
  1. Nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, a zaznaczonych we wniosku, skutkuje utratą liczby punktów za czas oczekiwania w rekrutacji w systemie ciągłym.
  2. Niepodpisanie umowy o świadczenie usług żłobka w wyznaczonym terminie skutkuje utratą liczby punktów za czas oczekiwania w rekrutacji w systemie ciągłym.
  3. W okresie oczekiwania na przyjęcie dziecka do żłobka rodzice/prawni opiekunowie będą zobowiązani potwierdzać co pół roku w systemie, że wciąż są zainteresowani miejscem w żłobku dla swojego dziecka. Rodzice w tym celu otrzymają komunikat przypominający. Brak potwierdzenia ważności wniosku w wymaganym terminie powoduje wykluczenie z rekrutacji.
  4. W przypadku wykluczenia z rekrutacji, rodzic/prawny opiekun, aby ponowie uczestniczyć w rekrutacji musi złożyć nowy wniosek, przy czym punkty za czas oczekiwania liczy się od zera.


Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą Placówką prosimy o kontakt za pomocą maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pod numerem telefonu: 537 699 130.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych